شروع از
£3.98 GBP
ماهانه
Windows Server Standard License
شروع از
£25.98 GBP
ماهانه
Windows Server Datacenter License
شروع از
£19.96 GBP
ماهانه
SQL Server Web Edition
شروع از
£267.96 GBP
ماهانه
SQL Server Standard Edition
شروع از
£1027.96 GBP
ماهانه
SQL Server Enterprise Edition
شروع از
£11.49 GBP
ماهانه
Microsoft Office Standard
شروع از
£15.99 GBP
ماهانه
Microsoft Office Professional Plus
شروع از
£4.99 GBP
ماهانه
Remote Desktop License